Projekty uchwał

Projekty uchwał

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:08:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:07:46.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:05:05.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:03:57.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:01:45.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:59:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:58:03.

Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:55:51.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:54:14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:52:24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:47:31.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:37:40.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:34:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:32:34.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:23:51.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 15:37:34.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 15:33:06.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 14:25:35 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:28:21.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 14:18:44 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:18:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”.

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:19:22 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:18:56.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:09:16 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:18:56.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:07:38 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:18:56.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:02:54 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:21:11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:01:00 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:13:20.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:58:02 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:13:20.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:43:41 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:13:20.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:42:38 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:13:20.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2016/2017

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:40:34 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:36:03 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:34:21 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:32:58 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:31:30 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:31:47.

Projekt uchwały w sprawie. obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:30:28 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:31:47.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:28:35 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:31:47.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:25:17 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:29:21.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:23:36 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:23:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:21:25 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:21:49.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:48:47 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:21:49.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:44:17 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:47:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:36:45 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:37:39.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:33:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:37:39.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:30:23 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:37:39.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:24:53 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Błennie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:30:10 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:29:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 269 i 270

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:28:30 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:27:47 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:26:41 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:25:02 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:21:44 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej powstałej z przekształcenia gimnazjum

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:20:56 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Świszewy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:19:57 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:19:05 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:18:32 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:17:34 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:37:00 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:35:59 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:58:27 | Data modyfikacji: 2017-06-19 12:01:04.

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:10:55 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:09:27 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:07:25 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:05:51 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:04:54 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:03:11 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:41:05 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:01:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:40:02 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:01:03.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:38:07 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:01:03.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:42:25 | Data modyfikacji: 2017-06-20 08:13:11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:40:01 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:40:16.

Projekt uchwały w sprawie określenia naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dekumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:33:07 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:40:16.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:32:09 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:40:16.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu drogi powiatowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:31:08 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:40:16.

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:49:22 | Data modyfikacji: 2017-03-24 10:59:25.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tarenie gminy Izbica Kujawska w roku 2017"

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:48:12 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:00:35.

Projekt Uchwały określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:54 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:01:24.

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:44 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:02:29.

Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:34 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:13:43.

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:22 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:04:59.

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:10 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:15:10.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Radziny na lata 2017-2019

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:45:58 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:06:23 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:05:27 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:04:28 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:03:30 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:02:37 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:01:48 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:01:02 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:59:42 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:59:52.

Projekt uchwały przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:58:47 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:59:52.

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:14:00 | Data modyfikacji: 2017-02-02 10:44:15.

Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:53:52 | Data modyfikacji: 2017-02-02 10:12:01.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:44:41 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:48:50.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:43:48 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będących własnością Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:42:04 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego grintu oraz prazwa własności posadowionych na nim budynków.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:40:41 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:38:53 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:37:19 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:35:43 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały zmieniajćej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:33:07 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:33:48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:31:16 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:31:30.

Projekt uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:26:51 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:31:30.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańczami Gminy Izbica Kujawska dotyczących "Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lat 2016-2020"

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:41:05 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:31:30.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:38:49 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:31:30.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:34:46 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie partnerskiej współpracy z Powiatem Włocławskim przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:32:53 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:28:57 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:27:00 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:04:14 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:01:05 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:01:23.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:57:27 | Data modyfikacji: 2016-11-22 12:57:56.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:44:09 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:44:37.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:43:08 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:44:37.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:41:32 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:42:03.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:38:32 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:39:41.

Projket uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:48:31 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:49:00.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:47:02 | Data modyfikacji: 2016-09-23 13:13:26.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Izbicy Kujawskiej na rzecz użytkownika wieczystego

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:45:52 | Data modyfikacji: 2016-09-23 13:13:26.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:45:00 | Data modyfikacji: 2016-09-23 13:13:26.

Projket uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:43:18 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:43:42.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:41:44 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:42:01.

Projekt uchwały w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:40:48 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:42:01.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:16:12 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:42:01.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:15:22 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:21:56.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:14:27 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:21:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:13:44 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:21:56.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:12:56 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:17:54.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:23:58 | Data modyfikacji: 2016-06-24 11:24:11.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osob fizycznych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:19:44 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:20:05.

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:18:32 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:18:57.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:17:11 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:17:28.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:15:55 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:16:09.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:14:49 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:15:02.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:13:50 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:14:01.

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:12:38 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:12:54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:03:40 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:34:11 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwaly w sprawie poboru opłty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:33:24 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:32:19 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:31:21 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:29:13 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:28:16 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:40:38 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:41:07.

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia kamienia z tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego w bitwie pod Izbicą Kujawską

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:39:41 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:41:07.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Błennie z siedzibą w Szczkowie

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:38:35 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:38:46.

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:37:14 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:37:22.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:33:37 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:35:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:32:50 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:35:15.

Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:31:59 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:34:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:24:32 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:25:21.

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:23:50 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020".

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:22:12 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:42:16 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obuwatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:41:17 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:40:22 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:39:26 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno-Technicznej Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:35:23 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:34:29 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2016”

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:33:39 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:30:41 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:30:21 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:32:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałej komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:10:27 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa związanegoz podjęciem Uchwały Nr XVII/73/15 Redy Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie odwołania radnego Marcina Kucharskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:09:42 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:08:21 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:05:55 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:04:39 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejcowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla obszaru parku kulturowego o nazwie "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicech i Gaju, gmina Izbica Kujawska oraz jego otuiny

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:03:06 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwia "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:00:45 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:01:43.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:59:36 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:15:08.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:59:06 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:14:25.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:58:11 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:14:25.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:56:43 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:14:25.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:55:55 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:14:25.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:55:13 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:12:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:54:46 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:13:17.

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:46:27 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:49:28.

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:42:16 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:49:49.

Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:40:09 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:02.

Projekt Uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynia przez część roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:37:05 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:14.

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:34:56 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:28.

Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sparwie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie Ragulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:31:12 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:49.

Projekt Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:28:25 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:51:03.
Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:28:25
Data modyfikacji: 2016-06-09 13:51:03
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl